Проведення моніторингових досліджень за 2018-2019 навчальний рік щодо забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання основних компетенцій дітей старшого дошкільного віку          Детальніше...

І блок: Результативність навчально-виховного процесу

     Два рази на рік (у вересні і травні) педагогами проводиться діагностика рівня життєвої компетенції дітей по всіх вікових групах за освітніми лініями згідно вимог програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

    Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень життєвої компетенції дітей раннього віку збільшився за освітніми лініями «Мовлення дитини» - на 10%, «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - на 2%,  «Гра дитини» - на 7%, «Дитина у світі культури» (конструктивна, зображувальна діяльність) –  на 6%, «Особистість дитини» (культурно-гігієнічні навички, рухова діяльність) – відповідно на 6% і 10%. В цілому спостерігається позитивна тенденція у розвитку дітей раннього віку, що свідчить про оптимальну організацію освітнього процесу, психолого-педагогічний супровід, тісну співпрацю з батьками.

   

   Висновки: Зроблений узагальнений порівняльний аналіз рівня компетенції дошкільників за освітніми лініями згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», яке проводили вихователі груп, практичний психолог Біла О.М., вихователь-методист Захарчук Р.В., свідчить про те, що  переважна більшість дітей мають достатньо сформований рівень життєвої компетенції за освітніми лініями.

    Своєчасно та систематично доводиться  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.  За результатами обстеження мікрорайону «Північний» охоплення дітей дошкільною освітою становить   70 %,  дітей 5-річного віку -100%, 27% дітей дошкільного віку знаходяться під патронатом дошкільного закладу, відвідують психолого-педагогічний консультативний пункт. Педагоги залучають цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків із програмою розвитку, за якою діти будуть навчатися.

          ІІ блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний блок, до складу якого входять медичний кабінет, кабінет лікаря, фізіотерапевтичний кабінет, процедурна кімната, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання  складає за результатами моніторингу 100% і відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені  сестри медичні старші  Голас Г.А. (стаж роботи на посаді – 40 років), Залізнюк Л.М.  (стаж роботи на посаді – 30 років) та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки № 3.

    Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язбережувальної компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. 

 

   Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартувальних заходів, добору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

    У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

  Моніторинг оснащення фізкультурних залів та осередків самостійної рухової діяльності у групах, відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»,  затвердженого Наказом МОН України від 19.12.2017р. № 1633:

              •   За результатами моніторингу оснащення фізкультурної зали на 31 травня 2019  року складає 88%;

               • За результатами моніторингу оснащення центрів самостійної рухової діяльності у групах на 31 травня  2019 року складає  91%.

      Кращим  відвідування  дітей  було у групі середнього дошкільного віку (5-й р.ж.) № 9 (вихователі Стеблевець Ю.В., Омарова О.А.) та в групі раннього віку № 3 (вихователі Вельгус Н.Т., Баланович Г.В.). Середня відвідуваність по закладу була угрупах № 1, 5, 7, 8, 10, 13, 14. Найнижчий показник відвідування був у групі № 6   (вихователі Кірікова С.В.). Підсумки аналізувалися на нарадах при директору.

    Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

     Упродовж навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренувальний ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

         Аналізуючи виконання нормативів з фізичної культури дітьми старших груп, слід відмітити, що

       ІІІ блок: Психологічна служба

    Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася впродовж  навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:

         1.      Адаптація дітей до умов ДНЗ.

         2.      Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

         3.      Рівень розвитку дітей.

    Адаптаційний період 48 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

    Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

-         взаємовідносини з дітьми;

-         гра;

-         сон;

-         поведінка з батьками;

-         реакція дитини на нових людей;

-         мовленнєва діяльність;

-         апетит.

    Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

     Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

-         спостереження;

-         анкетування;

-         бесіди;

-         консультації;

-         вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

-         соціометрія;

-        проективні методики (тест Керна-Йєрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

     Відповідно  до річного плану роботи у період  з 10.04 по10.05 р. було проведено діагностичне обстеження розвитку та підготовки до школи старших дошкільних груп:  гр.№ 5 вихователі  Ліля  Миколаївна  Князєва та Марія Матвіївна Бобришива; гр.№4 вихователі  Галина  Володимирівна В’юн та Галина Михайлівна Боровик; гр.№11 вихователі  Галина Іванівна Семенюк та Алла Анатоліївна Єрмаченкова;  гр.№13 вихователі Ольга Миколаївна  Білоус та Алла Валентинівна  Дідух. Діагностика проводилась за такими методиками  вивчення мотивації до навчання (М.Р.Гінзбург), шкільна зрілість- тест Керна-Йєрасика, розвиток пізнавальних процесів за Шарохіною (пам'ять увага мислення ).

     Метою дослідження було з’ясувати рівень розвитку пізнавальних процесів дітей старших груп , визначити загальний психологічний розвиток та готовність до шкільного навчання. З’ясувати особливості інтелектуального розвитку, визначити чи може дитина зосереджено не відволікаючись працювати певний час.

    Було обстежено 125 дітей старших груп віком від 5 до 6 років. На основі діагностики готовності до навчання за методикою А.С.Немова визначено загальний розумовий  розвиток  дітей  та їх готовність до успішного навчання. Метою експрес – діагностики розумового розвитку була характеристика   інтелектуальних  можливостей  дитини (мови  математичних навичок) розвитку  пізнавальних  процесів  (пам'ять  увага  мислення) та розвиток дрібних  м’язів  руки  Діагностику  функціональної  готовності  до  навчання  було проведено  на  основі  тесту  Керна-Йєрасика.

 

     Функціональна  готовність  за результатами  обстежень  є вищою  і це підтверджує  важливість інших  складових  готовності  дитини  до  шкільного  навчання  та  характеризує  особливості  фізіологічного  розвитку  дітей старшого  дошкільного  віку.

    Проведене  дослідження дало змогу  проаналізувати  рівень  розвитку  наочно - образного  мислення, розвиток  окремих  показників   логіко - математичної компетентності, вміння  класифікувати, порівнювати  та  узагальнювати. В сукупності  всі  проведені  обстеження  дають змогу проектувати індивідуальну успішність дитини та спланувати корекційно-розвивальну роботу.

   Важливою   ланкою  у підготовці  до школи   є  готовність руки до письма. Вихователі приділяли особливу увагу: проводили  спеціальні  заняття з підготовки руки до письма, пальчикові ігри та багато інших занять. Згідно  результатів  дослідження  можна зробити  висновки: що діти  старших  груп  адекватно  оцінюють  свої  можливості  та індивідуальні якості, сформованість навиків  рефлексів, дитина аналізує те що відбувається.  У більшості  дітей  сформовані  всі аспекти  психологічної  готовності  дітей  до  школи, розвиток пізнавальних процесів, вольова мотиваційна  готовність  відповідають  віковому  розвитку  дошкільників.

     Отже, узагальнена діаграма свідчить про високий рівень готовності старших дошкільників.

  Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ЗДО, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.